Ecuabus
Previous Next Nikon D70  
+ Comments Ecuabus

I took this while I was in Ecuador two years ago.